Tieto všeobecné obchodné podmienky (“Podmienky“) upravujú práva a povinnosti Vás, ako kupujúcich a Nás ako predávajúceho (obchodná spoločnosť LEMON trade, s.r.o. so sídlom Družstevná 849, 027 43 Nižná, IČO: 50753673) v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom našej webovej stránky (Eshopu):

Všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré nájdete tu.

Ako určite viete, tak komunikujeme primárne na diaľku. Preto aj pre našu Zmluvu platí, že sú použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti Nás a Vás. Ak niektorá časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne schválili v rámci procesu Vášho nákupu na Našom E-shope, bude mať táto konkrétna dohoda prednosť pred týmito Podmienkami.

I. Nakupovanie

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 1. Spotrebiteľ objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.chatkylemon.sk písomnou formou: e-mailom / kontaktným formulárom alebo telefonicky.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

 1. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, dodaciu adresu, telefónne číslo, e-mail, názov a druh tovaru, popis tovaru (farbu náteru, krytiny poprípade doplnkovú výbavu) počet kusov.

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 1. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
 2. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

II. Dodacie lehoty

 1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 7 do 35 pracovných dní od dátumu overenia objednávky. Pre najvyššiu spokojnosť našich zákazníkov sa tieto lehoty snažíme udržiavať čo najkratšie.
 2. Vo výnimočných prípadoch a to pri výrobe na zákazku alebo keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom k dispozícii, môže byť dodacia lehota dlhšia.

III. Cena, platobné podmienky a prepravné

 1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
 2. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + montáž. V prípade objednania celej služby aj s montážou je doprava po celej SR ZDARMA (pri nadrozmerných chatkách a pri produktoch robených na zákazku sa dopravné určuje individuálne po zvážení predajcom a po dohode s kupujúcim).
 3. Zálohová platba za objednaný produkt, ktorý vyžaduje zálohu vopred je vo výške 30% z celkovej ceny produktu, zvyšnú sumu je zákazník povinný uhradiť v hotovosti priamo naším montážnikom po ukončení montáže, prípadne pri dodaní tovaru na miesto vykládky.
 4. Výška nákladov pri zákazkovej výrobe na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi iný variant dopravy.
 5. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky na internetovej stránke alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a) vlastnou dopravou

b) dopravou predávajúceho (ZDARMA, resp. xx EUR/km)

IV. Preberanie tovaru

 1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke. V prípade, že miesto montáže je od najbližšieho dostupného miesta vozidlom vzdialené viac ako 15 metrov, spotrebiteľ je povinný zabezpečiť na vynášku materiálu pomocníkov. Pokiaľ si spotrebiteľ objedná tovar bez montáže, vykládku materiálu si zabezpečí celú vo vlastnej réžii.
 2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Po prevzatí sa zákazník zaručuje že tovar prevzal bez akýchkoľvek fyzických závad alebo poškodení. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
 3. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

V. Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou, e-mailom alebo osobne.
 2. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovnom prípade: ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
 3. V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy pri produkte zhotoveného podľa osobitých požiadaviek má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 60% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.
 4. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy pri typizovanom produkte, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa zákona č. 102/2014 Z. z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa) § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) zmenila sa cena dodávateľa produktu

c) vystavená cena produktu bola chybná

6. Kompenzácia za vrátený produkt je zasielaná prevodom na účet do 10 pracovných dní po vrátení tovaru.

VI. Záruka a reklamácia

 1. Drevo je materiál biologického pôvodu, preto má špecifické vlastnosti, ako je schopnosť zmršťovať sa, napúčanie a deformácia. Zabránenie vytvorenia týchto  vlastností je už vo fáze rezania dreva optimálnym spôsobom, sušenie dreva v kontrolovanej sušičke, spracovanie dreva na moderných výrobných linkách a používania ochranných náterov, ktoré chránia drevo pred poveterostnými vplyvmi a pôsobením drevokazného hmyzu. Drevo je prírodný materiál preto farebné odchýlky od vyobrazenia a iné vizuálne odchýlky nie sú dôvodom k reklamácii (nakoľko sa jedná o jeho prirodzenú vlastnosť).
 2. Vo všeobecnosti, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov (ak nie je predavajúcim určená inak) od dňa zaplatenia, vydania, dodania alebo ukončenej montáže priamo na Vami určenej adrese. Po prevzatí sa zákazník zaručuje že tovar prevzal bez akýchkoľvek fyzických závad alebo poškodení.
 3. Záruka 24 mesicov (ak nie je predavajúcim určená inak) sa vzťahuje na naše produkty a t.j.: záhradné altánky, záhradné chatky, domčeky na náradie, exteriérové sauny a ostatné produkty z našej ponuky. 
 4. V prípade výskytu závady sa zaväzujeme k odstráneniu závady výrobku, oprave výrobku, vymeneniu chybného výroboku a dodaniu výrobku bez závad, k vráteniu dohodnutej finančnej čiastky a odobranie si vadného výroboku v prípade opodstatnenej závady.
 5. Reklamáciu možno uskutočnt písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť doručená alebo oboznámená vo vyššie uvedenej lehote.
 6. Posúdenie sťažnosti a k odstráneniu závady dôjde najneskor do 60 dní od dňa doručenia sťažnosti. Odstánenie závady na výrobku alebo jeho nahradenie do 30 dní od skončenia lehoty na posúdenie sťažnosti.
 7. Výrobca nie je zodpovedný za vzniknutie závady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním pri vlastnom transporte, skladovaní, údržbe a montáži výrobku. Ďalej nezodpovedá za vady spôsobené nevhodným používaním.
 8. Záruka sa vzťahuje na chyby, ktoré vzniknú z dôvodov spojených s predanej veci. Nepovažujú sa za to zdravé uzly “hrče” a prírodné mikrotrhliny, ktoré su spôsobené vplyvom premenlivých atmosferických a fyzikálny podmienok v ktorých sa výrobok používa. Zo smrekov, borovíc a iných ihličnatých drevín vyteká živica aj keď je drevo dostatočne vysušené. V týchto drevinách sa nachádzajú tzv. vačky zo živice, jedná sa o prirodzený jav spojený s drevom a preto sa reklamácia na púšťanie živice nevzťahuje.

Výsledné trhliny nemajú vplyv na životnosť a použiteľnosť produktu!!!

VII. Údržba a servis

 1. Výrobca odporúča namaľovať výrobok najneskôr 1 mesiac od ukončenia montáže vrchným náterom. V prípade nedodržania termínu nebudú reklamácie fyzické porušenie produktu akceptované.

VIII. Podávanie podnetov a sťažností

 1. Ak ste spotrebiteľom ste oprávnení podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na: [email protected]
 2. Po posúdení podnetu alebo sťažnosti Vás budeme informovať e-mailom zaslaným na Váš e-mail.
 3. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, so sídlom: Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1 , tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
 4. Podnet na vykonanie kontroly, ak nie ste spokojní s vybavením Vášho podnetu alebo sťažnosti môžete podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi.
 5. Alternatívne riešenie sporu so spotrebiteľmi
 6. Máte právo obrátiť sa na Nás so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na: [email protected] alebo [email protected], ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva. Ak odpovieme na Vašu žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“).
 7. Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.
 8. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.
 9. Ďalej máte právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/IP_16_297, https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
 2. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú,  (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 3. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Príloha č. 1 – Formulár pre reklamáciu

Adresát: ……………………………

Uplatnenie reklamácie

 • Titul, meno a priezvisko:
 • Adresa bydliska:
 • E-mailová adresa:
 • Číslo objednávky a faktúry:
 • Dátum objednania:
 • Dátum prevzatia tovaru:
 • Tovar, ktorý je reklamovaný (názov a kód):
 • Popis a rozsah vád tovaru:

Ako zákazník predávajúceho požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

 • Prílohy:
 • Dátum:
 • Podpis:

Príloha č. 2 – Formulár na odstúpenie od zmluvy

Adresát: ……………………………

Týmto vyhlasujem, že v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) odstupujem od Zmluvy:

 • Titul, meno a priezvisko:
 • Adresa:
 • E-mailová adresa:
 • Číslo objednávky a faktúry:
 • Dátum objednania:
 • Dátum prevzatia tovaru:
 • Tovar, ktorý vraciam (názov a kód):
 • Dôvod vrátenia tovaru:
 • Spôsob pre vrátenie prijatých finančných prostriedkov:

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

Upozornenie pre spotrebiteľa: Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

 • Dátum:
 • Podpis:

Príloha č. 3 – Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 • Komu ………….. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]
 • Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) …………..
 • Dátum objednania/dátum prijatia (*) …………..
 • Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..
 • Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..
 • Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ………….. [iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe]
 • Dátum …………..

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa ………….. (doplňte podľa pokynov v bode 1)

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese ………….. (doplňte podľa pokynov v bode 2). Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

(ak umožňujete spotrebiteľom odstúpiť od zmluvy prostredníctvom svojho webového sídla, doplňte text podľa pokynov v bode 3)

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr (tento text neuvádzajte v prípade zmlúv, pri ktorých ponúkate vyzdvihnutie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy).

(doplňte podľa pokynov v bode 4)

(doplňte podľa pokynov v bode 5)

Pokyny na vyplnenie

 1. Doplňte jeden z textov uvedených nižšie v úvodzovkách:
  • v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči: „uzavretia zmluvy.“;
  • v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.“;
  • ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.“;
  • ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus.“;
  • ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.
 2. Doplňte Vaše obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, prípadne aj telefónne číslo, faxové číslo a e-mailovú adresu.
 3. Ak umožníte spotrebiteľovi vyplniť a zaslať oznámenie o odstúpení od zmluvy prostredníctvom svojho webového sídla, doplňte nasledujúci text: „Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky [vložte adresu webového sídla]. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).“
 4. V súvislosti s dodaním tovaru informujte spotrebiteľa, ako možno vrátiť tovar v prípade odstúpenia od zmluvy:
  • Doplňte spôsob vrátenia tovaru
   • „Tovar vyzdvihneme.“;
   • „Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte …… [ak ste na prevzatie tovaru splnomocnili určitú osobu, doplňte jej meno a adresu osoby] najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.“;
  • Doplňte informáciu o úhrade nákladov na vrátenie tovaru
   • „Náklady na vrátenie tovaru znášame my.“;
   • „Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.“;
   • Ak pri zmluve uzavretej na diaľku neponúkate, že budete znášať náklady na vrátenie tovaru a tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť poštou: „Priame náklady na vrátenie tovaru vo výške ? EUR [doplňte sumu] znášate Vy.“;
   • Ak náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred: „Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov je …… EUR [doplňte sumu].“;
   • Ak tovar v prípade zmlúv uzavretých mimo prevádzkových priestorov predávajúceho vzhľadom na jeho povahu nemôže byť odoslaný späť predávajúcemu poštou a bol dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy: „Tovar vyzdvihneme na vlastné náklady.“;
  • Doplňte informáciu o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: „Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“
 5. V prípade zmluvy o službách doplňte toto: „Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.“.