Poskytnuté dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – návštevníci webstránky

podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Informácie“) medzi zmluvnými stranami:

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

LEMON trade, s.r.o. so sídlom Družstevná 849, 027 43 Nižná, zápis v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 67304/L –Zbl.

Totožnosť a kontaktné údaje zástupcu prevádzkovateľa:

neaplikuje sa;

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

neaplikuje sa;

Kategórie dotknutých osobných údajov:

cookies, v prípade ak vieme na základe cookies identifikovať konkrétnu dotknutú osobu návštevníka našej webovej stránky, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov a to najmä:

 • základné cookies – umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo pred vypĺňanie formulárov;
 • konverzné cookies – umožňujú nám analyzovať výkonnosť jednotlivých kanálov návštevnosti;

Účely spracúvania osobných údajov:

spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za účelom:

 • ponúknuť vám čo najlepšie špecifické nastavenie prostredia webovej stránky; štatisticky zisťovať návštevnosť;

Právny základ spracúvania osobných údajov:

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa bodu 1.5.1. týchto Informácií;

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ neposkytuje Vaše osobné údaje žiadnym príjemcom.

Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

neaplikuje sa;

Informácia o existencii/neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti:

neaplikuje sa;

Odkaz na primerané alebo vhodné záruky (vrátane uvedenia spôsobu, na základe ktorého je možné dospieť ku ich kópii alebo kde sú dostupné/zverejnené):

neaplikuje sa;

Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie):

Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje po dobu kým trvá účel oprávneného záujmu tieto osobné údaje spracúvať;

Identifikácia práv dotknutej osoby:

 • právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;
 • právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;
 • právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä namietať proti spracúvaniu podľa bodu 1.5.1. týchto Informácií; Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali;
 • právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;
 • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Slovenská republika;

Existencia práva dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

neaplikuje sa;

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia):

v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.1. týchto Informácií dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (v prípade, pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa bodu 1.5.1. týchto Informácií, Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali);

Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Najviac osobných údajov získame priamo od vás tým, že nám poskytnete vaše dobrovoľné vyjadrenie alebo názor;

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu):

neaplikuje sa;

Poskytnuté dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – uchádzači o zamestnanie

podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Informácie“) medzi zmluvnými stranami:

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

LEMON trade, s.r.o. so sídlom Družstevná 849, 027 43 Nižná, zápis v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 67304/L –Zbl.

Totožnosť a kontaktné údaje zástupcu prevádzkovateľa:

neaplikuje sa;

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

neaplikuje sa;

Kategórie dotknutých osobných údajov:

 • identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť;
 • kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú najmä kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;
 • údaje súvisiace s výkonom práce, informácie o vašej kvalifikácii (hlavne dosiahnuté vzdelanie a odborná kvalifikácia) a absolvovaných školeniach, informácie o spôsobilosti k výkonu práce;
 • informácie o vašom zdravotnom stave nutné pre splnenie zákonných povinností zamestnávateľa (vstupná zdravotná prehliadka, psychologické vyšetrenie), informácie o telesnom postihnutí,
 • informácie uvedené v životopise, žiadosti o zamestnanie a motivačnom liste, ktoré ste nám poskytli na základe výberového konania na pracovné miesto alebo dobrovoľne mimo výberového konania;

Účely spracúvania osobných údajov:

 • spracúvanie je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením pracovnej zmluvy (predzmluvné vzťahy), (vrátane dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru) (ďalej ako „zmluva“), ktorá má byť uzavretá medzi Prevádzkovateľom ako zamestnávateľom a dotknutou osobou ako zamestnancom prevádzkovateľa;
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa (napr. personalistika a mzdy, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovná zdravotná služba a pod.), ktoré prevádzkovateľovi vyplývajú najmä (ale nielen) z nasledovných právnych predpisov:
  • zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce;
  • zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach;
  • zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za účelom:
  • ochrany našich právnych nárokov (inak povedané, aby sme mohli v súdnom, mimosúdnom alebo vykonávacom konaní obhajovať vlastné právne nároky), kde je naším oprávneným záujmom zabránenie vzniku škôd;
  • zaistenia bezpečnosti a ochrany majetku, kde je naším oprávneným záujmom zabezpečenie fyzickej a IT bezpečnosti a tiež ochrana nášho majetku; na tento účel môžeme vykonávať monitoring niektorých priestorov na pracovisku a využívania elektronických zariadení, informačných systémov a IT infraštruktúry;
 • spracúvanie na základe Vášho súhlasu a to za účelom:
  • evidencie uchádzačov o zamestnanie mimo výberového konania;

Právny základ spracúvania osobných údajov:

 • čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – spracúvanie je na základe vyjadreného súhlasu so spracúvaním osobných údajov;
 • čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií;
 • čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinností, ktorá prevádzkovateľovi vyplýva z príslušných právnych predpisov;
 • čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa bodu 1.5.3. týchto Informácií;

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje najmä nasledovným príjemcom/ kategóriám príjemcov:

 • spracovateľ personálnej a mzdovej agendy, registratúry, spracovanie a skladovanie písomností prevádzkovateľa;
 • prevádzkovateľ kamerového systému;
 • poskytovateľ právnych služieb;
 • poskytovatelia informačných systémov a technickej infraštruktúry v prípade, keď spravujú interné systémy pre správu osobných údajov;

Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

neaplikuje sa;

Informácia o existencii/neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti:

neaplikuje sa;

Odkaz na primerané alebo vhodné záruky (vrátane uvedenia spôsobu, na základe ktorého je možné dospieť ku ich kópii alebo kde sú dostupné/zverejnené):

neaplikuje sa;

Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie):

Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje po nasledovnú dobu:

 • po dobu trvania predzmluvného vzťahu s dotknutou osobou;
 • po dobu nevyhnutnú na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z predzmluvného vzťahu s dotknutou osobou;
 • po dobu plynutia premlčacích alebo prekluzívnych lehôt vo vzťahu k nárokom vyplývajúcich alebo súvisiacich s predzmluvným vzťahom s dotknutou osobou;
 • po dobu trvania súdneho, správneho alebo iného konania v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej alebo prekluzívnej lehoty po ich skončení;
 • na účely podľa bodu 1.5.2. týchto Informácií po dobu vyplývajúcu z príslušného právneho predpisu;
 • na účely podľa bodu 1.5.3. po dobu kým máme od Vás vyjadrený súhlas so spracovaním osobných údajov;

Identifikácia práv dotknutej osoby:

 • právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;
 • právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;
 • právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä namietať proti spracúvaniu podľa bodu 1.5.1. týchto Informácií; Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali;
 • právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;
 • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Slovenská republika;

Existencia práva dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Prevádzkovateľ informoval dotknutú osobu pri poskytnutí súhlasu dotknutou osobou, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu [email protected] alebo písomne na adresu sídla spoločnosti s uvedením, ktorých osobných údajov sa to týka, pre ktoré odvoláva súhlas s ich spracovaním;

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia):

 • v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií je poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie prevádzkovateľom nevyhnutné na plnenie zmluvy (v prípade, pokiaľ by dotknutá osoba osobné údaje neposkytla, prevádzkovateľ by nebol schopný uzatvoriť pracovnú zmluvu);
 • v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.2 týchto Informácií je spracúvanie osobných údajov o dotknutej osobe prevádzkovateľom nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov;
 • v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (v prípade, pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií, Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali);
 • v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.4. týchto informácií dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená svoj súhlas podľa bodu 1.5.4. kedykoľvek odvolať (v prípade, že využijete svoje právo odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, nebudeme takéto údaje o Vás spracúvať)

Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Najviac osobných údajov získame priamo od vás tým, že nám poskytnete životopis, žiadosť o zamestnanie a motivačný list a vyplníte príslušný formulár. Informácie o vás môžeme získať aj od tretích strán v podobe referencií.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu):

neaplikuje sa;