I. Nakupovanie

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 1. Spotrebiteľ objednáva výrobky  predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.chatkylemon.skpísomnou formou: e-mailom / kontaktným formulárom alebo telefonicky.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

 1. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, dodaciu adresu, telefónne číslo, e-mail, názov a druh tovaru, popis tovaru (farbu náteru, krytiny poprípade doplnkovú výbavu) počet kusov.

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 1. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
 2. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

II. Dodacie lehoty

 1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 7 do 35 pracovných dní od dátumu overenia objednávky. Pre najvyššiu spokojnosť našich zákazníkov sa tieto lehoty snažíme udržiavať čo najkratšie.
 2. Vo výnimočných prípadoch a to pri výrobe na zákazku alebo keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom k dispozícii, môže byť dodacia lehota dlhšia.

III. Cena, platobné podmienky a prepravné

 1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
 2. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + montáž. V prípade objednania celej služby aj s montážou je doprava po celej SR ZDARMA (pri nadrozmerných chatkách a pri produktoch robených na zákazku sa dopravné určuje individuálne po zvážení predajcom a po dohode s kupujúcim, ako napríklad pri kategórii DREVENÉ CHATY).
 3. Zálohová platba za objednaný produkt je vo výške 30% z celkovej ceny produktu, zvyšnú sumu je zákazník povinný uhradiť v hotovosti priamo naším montážnikom po ukončení montáže, prípadne pri dodaní ak nepožaduje montáž z našej strany.
 4. Výška nákladov pri zákazkovej výrobe na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi iný variant dopravy.
 5. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky na internetovej stránke alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a) vlastnou dopravou

b) dopravou predávajúceho (ZDARMA, resp. xx EUR/km)

IV. Preberanie tovaru

 1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke. V prípade, že miesto montáže je od najbližšieho dostupného miesta vozidlom vzdialené viac ako 15 metrov, spotrebiteľ je povinný zabezpečiť na vynášku materiálu pomocníkov. Pokiaľ si spotrebiteľ objedná tovar bez montáže, vykládku materiálu si zabezpečí celú vo vlastnej réžii.
 2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Po prevzatí sa zákazník zaručuje že tovar prevzal bez akýchkoľvek fyzických závad alebo poškodení. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
 3. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

V. Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou, e-mailom alebo osobne.
 2. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovnom prípade: ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
 3. V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy pri produkte zhotoveného podľa osobitých požiadaviek má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 60% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.
 4. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy pri typizovanom produkte, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa zákona č. 102/2014 Z. z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa) § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) zmenila sa cena dodávateľa produktu

c) vystavená cena produktu bola chybná

6. Kompenzácia za vrátený produkt je zasielaná prevodom na účet do 10 pracovných dní po vrátení tovaru.

VI. Záruka a reklamácia

 1. Drevo je materiál biologického pôvodu, preto má špecifické vlastnosti, ako je schopnosť zmršťovať sa, napúčanie a deformácia. Zabránenie vytvorenia týchto  vlastností je už vo fáze rezania dreva optimálnym spôsobom, sušenie dreva v kontrolovanej sušičke, spracovanie dreva na moderných výrobných linkách a používania ochranných náterov, ktoré chránia drevo pred poveterostnými vplyvmi a pôsobením drevokazného hmyzu. Drevo je prírodný materiál preto farebné odchýlky od vyobrazenia nie sú dôvodom k reklamácii (nakoľko sa jedná o jeho prirodzenú vlastnosť).
 2. Vo všeobecnosti, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov (ak nie je predavajúcim určená inak) od dňa zaplatenia, vydania, dodania alebo ukončenej montáže priamo na Vami určenej adrese. Po prevzatí sa zákazník zaručuje že tovar prevzal bez akýchkoľvek fyzických závad alebo poškodení.
 3. Záruka 24 mesicov (ak nie je predavajúcim určená inak) sa vzťahuje na naše produkty a t.j.: záhradné altánky, záhradné chatky, domčeky na náradie, kované altánky a ostatné produkty z našej ponuky. Záruka na fínsky lepenkový šindel je 10 rokov.
 4. V prípade výskytu závady sa zaväzujeme k odstáneniu závady výrobku, oprave výrobku, vymeneniu chybného výroboku a dodaniu výrobku bez závad, k vráteniu plnej finančnej čiastky a odobranie si vadného výroboku v prípade opodstatnenej závady.
 5. Reklamáciu možno uskutočnt písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť doručená alebo oboznámená vo vyššie uvedenej lehote.
 6. Posúdenie sťažnosti a k odstráneniu závady dôjde najneskor do 21 dní od dňa doručenia sťažnosti. Odstánenie závady na výrobku alebo jeho nahradenie do 7 dní od skončenia lehoty na posúdenie sťažnosti.
 7. Výrobca nie je zodpovedný za vzniknutie závady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním pri vlastnom transporte, skladovaní, údržbe a montáži výrobku. Ďalej nezodpovedá za vady spôsobené nevhodným používaním.
 8. Záruka sa vzťahuje na chyby, ktoré vzniknú z dôvodov spojených s predanej veci. Nepovažujú sa za to zdravé uzly “hrče” a prírodné mikrotrhliny, ktoré su spôsobené vplyvom premenlivých atmosferických a fyzikálny podmienok v ktorých sa výrobok používa. Zo smrekov, borovíc a iných ihličnatých drevín vyteká živica aj keď je drevo dostatočne vysušené. V týchto drevinách sa nachádzajú tzv. vačky zo živice, jedná sa o prirodzený jav spojený s drevom a preto sa reklamácia na púšťanie živice nevzťahuje.

Výsledné trhliny nemajú vplyv na životnosť a použiteľnosť produktu!!!

VII. Údržba a servis

 1. Výrobca odporúča namaľovať výrobok najneskôr 1 mesiac od ukončenia montáže vrchným náterom. V prípade nedodržania termínu nebudú reklamácie fyzické porušenie produktu akceptované.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
 2. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú,  (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 3. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.